JURIDISCHE KENNISGEVING

In overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert PURA INMOBILIARIA IBIZA SL dat zij eigenaar is van de website. Overeenkomstig de eis van artikel 10 van voornoemde wet, informeert PURA INMOBILIARIA IBIZA SL over de volgende gegevens:


BEDRIJFSNAAM: PURA INMOBILIARIA IBIZA SL
BELASTINGIDENTIFICATIENUMMER: B57928475
DOMEIN: www.remax-islablanca.es
BLOGNAAM: www.remax-islablanca.es/es/blogs/ EXTERN
DIENSTVERLENERNAAM: extern
POSTADRES: SAN VICENTE, 19 HOEK PZA ESPAÑA, 07840 SANTA EULARIA DEL RIU (ILLES BALEARS)
E-MAILADRES: islablanca@remax.es
TELEFOON: 871515015


Gebruiker en Verantwoordelijkheidsregime


Het browsen, openen en gebruiken van de website van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL verleent de gebruiker de status van gebruiker.

De website van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL biedt een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:


De waarheid en wettigheid van de informatie verstrekt door de gebruiker in de formulieren verstrekt door PURA INMOBILIARIA IBIZA SL voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten aangeboden door de website.

Het gebruik van informatie, diensten en gegevens aangeboden door PURA INMOBILIARIA IBIZA SL in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de moraliteit, goede zeden of de openbare orde, of die op enige andere manier de rechten van derden kunnen schenden of het juiste functioneren van de website.


Linkbeleid en Disclaimer


PURA INMOBILIARIA IBIZA SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via de links op haar website, voor zover zij geen effectieve kennis heeft dat de activiteit of informatie waarnaar zij verwijst of aanbeveelt onwettig is of dat deze inbreuk maakt op de rechten van een derde die recht heeft op compensatie, of, indien van toepassing, handelt zij met gepaste spoed om de betreffende link te verwijderen of uit te schakelen.

Er zal worden aangenomen dat PURA INMOBILIARIA IBIZA SL de effectieve kennis heeft waarnaar in de voorgaande paragraaf wordt verwezen wanneer een bevoegde autoriteit de onwettigheid van de gegevens heeft verklaard, hun verwijdering heeft bevolen of toegang daartoe onmogelijk heeft gemaakt, of de aanwezigheid van de blessure is verklaard, en PURA INMOBILIARIA IBIZA SL op de hoogte was van het betreffende besluit, onverminderd de procedures voor het opsporen en verwijderen van inhoud die PURA INMOBILIARIA IBIZA SL toepast op basis van vrijwillige overeenkomsten en andere middelen van effectieve kennis die kunnen worden vastgesteld.

PURA INMOBILIARIA IBIZA SL verklaart alle noodzakelijke maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat gebruikers van haar website schade lijden als gevolg van het browsen op haar website. Bijgevolg is PURA INMOBILIARIA IBIZA SL op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele potentiële schade die de gebruiker zou kunnen lijden door te browsen op het internet. Evenmin wordt de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van externe sites niet gegarandeerd, die niet in haar eigendom zijn en die via links kunnen worden bereikt.


Wijzigingen


PURA INMOBILIARIA IBIZA SL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die zij passend acht, zonder voorafgaande kennisgeving, in de inhoud van haar website. Zowel wat betreft de inhoud van de website, de voorwaarden voor het gebruik ervan, of de algemene voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten. De wijzigingen waarnaar in dit gedeelte wordt verwezen, zullen geen invloed hebben op contracten die zijn gesloten vóór de datum van publicatie ervan.

Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht via haar website op elke


 wettelijk toelaatbare manier en zullen bindend zijn gedurende de tijd dat ze op de website zijn gepubliceerd en totdat ze geldig zijn gewijzigd door latere wijzigingen.


Prijsindicatie

In het geval dat prijzen van producten en/of diensten worden weergegeven, zijn de op het scherm getoonde prijzen te allen tijde actueel. Prijzen worden aangegeven in euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW). In het geval dat de BTW niet in de prijs is inbegrepen, wordt dit uitdrukkelijk aangegeven en krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de volledige eindprijs te bekijken.

Evenzo, indien van toepassing, zal een andere belasting worden aangegeven, inclusief, indien van toepassing, het bedrag van eventuele verhogingen of kortingen die van toepassing zijn op het aanbod en eventuele extra kosten die aan de consument of gebruiker kunnen worden doorberekend.


Intellectueel en industrieel eigendom


PURA INMOBILIARIA IBIZA SL, op zichzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die daarin zijn opgenomen (bij wijze van voorbeeld, afbeeldingen, geluid, audio, video, software, of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik ervan, etc.), eigendom van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL. Ze zullen dus werken zijn die beschermd worden als intellectuele eigendom door de Spaanse wet, waarop zowel de Spaanse als de communautaire regelgeving in dit verband van toepassing zijn, evenals internationale verdragen betreffende het onderwerp en die door Spanje zijn ondertekend.

Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van terbeschikkingstelling, van geheel of gedeeltelijk van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op elk medium en via elke technische middelen, zonder de toestemming van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL te respecteren. Hij mag de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn computer of op een ander fysiek medium, uitsluitend en alleen voor zijn persoonlijk en privégebruik. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van elk beschermingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL.


Juridische stappen, toepasselijk recht en jurisdictie


Als de gebruiker een klacht wil indienen, moet hij contact opnemen via e-mail op islablanca@remax.es. Evenzo heeft PURA INMOBILIARIA IBIZA SL officiële klachtenformulieren ter beschikking van consumenten en gebruikers.

PURA INMOBILIARIA IBIZA SL behoudt zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke maatregelen te nemen die zij nodig acht voor het onjuiste gebruik van haar website en inhoud, of voor het niet naleven van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener wordt beheerst door de huidige regelgeving en van toepassing op het Spaanse grondgebied. Mochten er geschillen ontstaan, dan kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of zich wenden tot de gewone rechterlijke macht met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid dienaangaande. PURA INMOBILIARIA IBIZA SL heeft haar statutaire zetel in ILLES BALEARS, Spanje.


Gedragscode voor gebruikers in reacties


De Gebruiker moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en de beschikbare ruimtes op de website gebruiken om opmerkingen correct achter te laten en de gedragscode te respecteren die in dit gedeelte wordt vastgesteld, evenals rekening houden met het verantwoordelijkheidsregime dat kan voortvloeien uit het onjuiste of onwettige gebruik van deze ruimtes.

PURA INMOBILIARIA IBIZA SL informeert over de gedragingen die zij niet gepast acht en over de bevoegdheid die zij heeft om dienovereenkomstig op te treden ten aanzien van de volgende gebruiken, handelingen, nalatigheden of verklaringen die het lid doet, op grond van de relatie die hem bindt als gebruiker:

 • Oneerlijk of onprofessioneel handelen.
 • Ongepaste of onnauwkeurige inhoud plaatsen.
 • Iemand anders of andere gebruikers lastigvallen, misbruiken, bedreigen of schaden.
 • Gebruik of publiceer via afbeeldingen, video's of opmerkingen op het profiel die de gevoeligheid van gebruikers kunnen kwetsen, evenals discrimineren op basis van welke voorwaarde dan ook, ras, etnische groep, nationaliteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid, handicap of ziekte, of die illegaal, lasterlijk, misbruikend, obsceen, discriminerend zijn, of om andere redenen als laakbaar worden beschouwd.
 • Een andere persoon zijn account gebruiken of een valse identiteit creëren.
 • Valse verklaringen afleggen die de identiteit imiteren.
 • Inhoud opnemen die computervirussen of andere bevatten die de juiste navigatie kunnen verwijderen, onderbreken of hinderen.
 • Verkopen, sponsoren of economisch voordeel behalen via de website zonder de toestemming van PURA INMOBILIARIA IBIZA SL of als een ander door PURA INMOBILIARIA IBIZA SL voor het beheren van een exclusieve dienst aangewezen methode is vastgesteld.
 • Informatie delen over mensen die geen Gebruikers zijn zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Valse profielen creëren in de applicatie; in geval van het detecteren van valse profielen, zullen ze onmiddellijk worden verwijderd.
 • Het promoten van racisme, xenofobie of fanatisme van welke aard dan ook tegen een groep of individu.
 • Iemand of een entiteit imiteren of zich voordoen.
 • Geld vragen aan andere gebruikers.
 • Video's, audio's of foto's met afbeeldingen van een andere persoon zonder hun toestemming versturen (of in het geval van een minderjarige, zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden).


Contact
Onze makelaars